Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

29/07/2020

As recomendacións específicas por país 2020 céntranse en facer fronte aos efectos da pandemia e en facilitar a recuperación económica

5071F_1596041430_1910_european_semester_es.jpg
  • Estas recomendacións e as do ano pasado cobran agora maior protagonismo pois nelas deben basearse os plans nacionais de recuperación para poder acceder aos fondos do novo instrumento de recuperación 
  • As recomendacións a España  recollen medidas específicas para reforzar o sistema sanitario, apoiar o emprego, mellorar as capacidades, fomentar a I+D+i, investir en eficiencia enerxética e mellorar a coordinación entre os distintos niveis de goberno, entre outras.
Bruxelas, 29 de xullo de 2020. Ademais do acordo histórico alcanzado sobre un plan de recuperación para Europa, o Consello Europeo, reunido a mediados de xullo en Bruxelas, referendou as recomendacións sobre as políticas económicas, orzamentarias e de emprego dos Estados membros correspondentes a 2020. Estas recomendacións encádranse no proceso de coordinación das políticas económicas posto en marcha en 2010 baixo o nome de Semestre Europeo. A pesar de ser meras suxestións, agora cobrarán máis importancia pois tanto o novo Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, cifrado en 672.500 millóns de euros, como os fondos estruturais 21-27 estarán intimamente ligados ás reformas e medidas apuntadas nelas.

Estas recomendacións baséanse no programa nacional de reformas (ver programa de España)  e os programas de estabilidade (zona euro) ou converxencia (fóra da zona euro) que os Estados membros presentaron en abril. Ademais, teñen en conta o contexto específico da pandemia de COVID-19, así como a activación en marzo da cláusula xeral de salvaguardia no marco do Pacto de Estabilidade e Crecemento que permite aos Estados membros non cumprir excepcionalmente os limiares de déficit (3% do PIB) e débeda (60% do PIB). 

Polo que respecta ás medidas a curto prazo para mitigar as consecuencias da pandemia, as recomendacións específicas por país reflicten as seguintes prioridades económicas:
  • investir na accesibilidade, a eficacia e a resiliencia da asistencia sanitaria,
  • manter o emprego e xestionar os efectos sociais da crise,
  • centrar a atención na investigación e o desenvolvemento,
  • garantir as inxeccións de liquidez e a estabilidade do sector financeiro, e
  • preservar o mercado único e a circulación de bens e servizos.

A medio prazo perséguese alcanzar un crecemento sustentable e inclusivo á vez que se contribúe ás transicións ecolóxica e dixital. Neste sentido, as recomendacións específicas por país para 2019 aínda son pertinentes e continuarán sendo obxecto de seguimento durante o Semestre Europeo do ano próximo

Recomendacións a España

O catro recomendacións seguen o mesmo esquema que o adoptado en anos anteriores: a primeira dedicada á estabilidade orzamentaria (na que se inclúe por primeira vez unha alusión aos sistemas sanitarios), a segunda referente ao emprego, protección social e educación, a terceira ao fomento da competitividade e a cuarta á coordinación entre os distintos niveis de goberno. 

Xa no informe país publicado en febreiro, a Comisión Europea fai unha minuciosa descrición da situación en España deste catro aspectos, sinalando as deficiencias e alí onde se requiren melloras. Convén lembrar que, no Anexo D do devandito informe, a Comisión suxire como deberían investir os fondos estruturais nestas áreas. 

ESTABILIDADE ORZAMENTARIA
As últimas previsións da Comisión auguran un déficit para España do 10,1 % do PIB en 2020 e do 6,7 % do PIB en 2021. En canto ao cociente de débeda pública, espérase que alcance o 115,6 % do PIB en 2020 e o 113,7 % do PIB en 2021. Aínda que este gasto público permítese e aléntase para combater a pandemia de COVID-19 e soster a economía, a UE recomenda, cando as condicións económicas permítano, "aplicar políticas orzamentarias destinadas a lograr situacións orzamentarias prudentes a medio prazo e garantir a sustentabilidade da débeda, á vez que se fomenta o investimento". 

REFORZAR O SISTEMA SANITARIO
Trátase dunha recomendación nova resultante da actual situación. A UE constata que a pandemia revelou problemas estruturais existentes en España, algúns dos cales Ederívanse de certas deficiencias no investimento en infraestruturas físicas e na contratación e as condicións de traballo dos traballadores sanitarios. Existen disparidades rexionais en materia de gasto, recursos físicos e persoal, e a coordinación entre os distintos niveis de goberno non sempre é eficienteE. En consecuencia, recoméndase "reforzar a capacidade e resiliencia do sistema sanitario no relativo aos traballadores sanitarios e aos produtos médicos e as infraestruturas esenciais". 
APOIAR O EMPREGO
En liña coas recomendacións anteriores, a UE aposta por combater a alta taxa de temporalidade laboral favorecendo a transición cara a contratos indefinidos, entre elas a simplificación dos incentivos á contratación. Tamén aposta por mellorar a calidade dos servizos públicos de emprego. Sobre a reforma laboral, a UE sostén que "desempeñou un importante papel no fomento dunha recuperación intensiva en emprego que se iniciou en 2014", polo que "será importante que calquera nova medida só se adopte tras unha detida avaliación dos seus efectos potenciais e que se preserven os logros das reformas anteriores".

MELLORAR A COBERTURA E A ADECUACIÓN DOS RÉXIMES DE RENDA MÍNIMA E DE APOIO Á FAMILIA
A crise aumentará os xa elevados niveis de pobreza e exclusión social en España, especialmente entre as familias con nenos. En 2019, España era o país da UE co nivel máis baixo de axudas por fillo. Na actualidade, as axudas para parados de longa duración e para os que non teñen dereito a prestación contributiva están dispersas en múltiples plans, o que resulta nun baixo nivel de cobertura. Os sistemas de renda mínima rexional existentes só chegan ao 20% dos seus potenciais beneficiarios en todo o país e hai grandes disparidades en canto a cobertura, duración, condicións de acceso e dotación. Por agora, non se pode avaliar o impacto nin a sustentabilidade do recentemente aprobado réxime nacional permanente de renda mínima garantida.

MELLORAR A APRENDIZAXE DIXITAL
A crise do Covid-19 puxo de relevo a importancia da dixitalización para manter o acceso aos servizos educativos. Antes do período de confinamento, só a metade das escolas en España dispuñan de plataformas de aprendizaxe dixital adecuadas, con importantes disparidades rexionais. O cambio repentino á aprendizaxe dixital supón ademais un reto particular para os estudantes máis vulnerables, que non teñen acceso a solucións dixitais no seu fogar, sinala a UE.

CENTRAR O INVESTIMENTO NA TRANSICIÓN ECOLÓXICA E DIXITAL
A transformación da economía española nunha economía climáticamente neutra
requirirá investimentos considerables durante un período prolongado nos sectores das
enerxías renovables, as infraestruturas enerxéticas sustentables, a eficiencia enerxética e o transporte sustentable, entre outros. Algunhas zonas de España figuran entre as máis expostas de Europa ao cambio climático, ao estar os seus recursos hídricos sometidos a presións que requiren máis investimento en infraestrutura para mellorar a xestión da auga, como, por exemplo, a depuración de augas residuais, as filtracións nas redes de distribución da auga e a subministración, avisa a UE.

A redución do consumo enerxético nos edificios e o desenvolvemento de redes enerxéticas intelixentes e do almacenamento da enerxía eléctrica procedente de fontes renovables contribuirían a xestionar mellor a demanda. Deben realizarse maiores esforzos por promover o transporte sustentable e a economía circular. 

FOMENTAR O TRANSPORTE SUSTENTABLE E EFICIENTE

Deberán realizarse esforzos adicionais para fomentar o transporte sustentable e eficiente e, en particular, reforzar os servizos de transporte público e desenvolver unha infraestrutura de combustibles alternativos, especialmente para os vehículos eléctricos. Así mesmo, serán necesarios investimentos para permitir un maior uso do ferrocarril para o transporte de mercadorías, incluídas as conexións transfronteirizas con Francia e Portugal e as conexións con portos e centros loxísticos.

MELLORAR As POLÍTICAS DE I+D+i
A UE leva anos alertando de que os resultados de España en materia de innovación "vense obstaculizados por uns niveis baixos de investimento en investigación e desenvolvemento". O gasto en I+D no sector privado ascende tan só á metade da media da Unión. Como solucións, a UE apunta ao reforzo da gobernanza en materia de investigación e innovación a todos os niveis, o aumento da calidade da investigación a través de avaliacións sistemáticas e a incentivación dos centros de investigación para que cooperen co sector privado.

Ademais, obsérvanse importantes disparidades rexionais, agravadas polo baixo índice de execución do orzamento público dedicado a investigación e desenvolvemento. O emprego nos sectores de alta tecnoloxía e nos servizos intensivos en coñecementos atópase moi por baixo da media da Unión en moitas rexións españolas.

En canto a innovación, en todas as Comunidades Autónomas, os resultados en materia de innovación están por baixo da media da Unión. España obtén peores resultados en materia de capacidade das empresas para innovar, investir en activos materiais e inmateriais e utilizar de forma óptima as capacidades da súa poboación, o que podería afectar á súa competitividade nunha economía baseada no coñecemento.

A UE reclama a España realizar investimentos importantes para fomentar o emprendimiento e as empresas emerxentes, axudándolles a crecer e a dixitalizarse para que poidan especializarse en actividades con maior valor engadido con vistas a incrementar a súa presenza nos mercados internacionais.

MELLORA DA COORDINACIÓN DOS NIVEIS DE GOBERNO
Tanto o informe país como as recomendacións de ambos os anos mencionan a descoordinación entre administracións e a falta de unida de mercado como un dos problemas que lastran a competitividade española: "En España, a fragmentación e os obstáculos regulamentarios impiden ás empresas beneficiarse das economías de escala e afectan negativamente á produtividade". Este ano engádese, ademais, a necesidade de "reforzar o marco de contratación pública para apoiar a recuperación de forma eficiente".

  
Contexto e proceso
O Semestre Europeo, introducido en 2010, permite aos Estados membros da UE coordinar as súas políticas económicas, orzamentarias e de emprego ao longo de todo o ano e abordar os retos económicos a que se enfronta a UE. A Comisión avalía as políticas económicas e as estratexias orzamentarias dos Gobernos da UE, baseándose nos programas nacionais de reforma e nos programas de estabilidade ou converxencia presentados cada ano en abril.

Sobre esta base, a Comisión presenta a cada país un proxecto de recomendacións específicas por país que ofrece orientacións sobre as políticas para impulsar o crecemento e o emprego e ao mesmo tempo manter unhas finanzas públicas saneadas. Despois, o Consello adopta as recomendacións específicas por país e os ditames, dando as explicacións oportunas naqueles casos en que as súas recomendacións non se correspondan coas propostas pola Comisión.


Todos os documentos referentes a España no marco do Semestre Europeo
Explicación sobre o Semestre Europeo


Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante