Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Programa

EUROPA CREATIVA

Base Legal

Regulamento (UE) nº 1295/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 11 de decembro de 2013 polo que se establece o Programa Europa Creativa (2014 a 2020) e se derrogan as Decisións nº 1718/2006/CE, nº 1855/2006/CE nº 1041/2009/CE.

Duración

2014-2020

Obxectivos

• Apoiar a capacidade dos sectores cultural e creativo europeos de operar de xeito transnacional e internacional;

• Promover a circulación transnacional das obras culturais e a mobilidade transnacional dos axentes culturais e creativos, en particular os artistas, así como chegar a audiencias novas e máis amplas, e mellorar o acceso ás obras culturais e creativas na Unión e fóra dela.

• Reforzar a capacidade financeira das pemes así como das pequenas e medianas organizacións dos sectores cultural e creativo de forma sostible.

• Estimular a elaboración de políticas, a innovación, a creatividade, o desenvolvemento de audiencia e os novos modelos de negocio e de xestión, mediante o apoio á cooperación política transnacional.

Eidos de actuación

O programa consta de dous subprogramas (MEDIA e Cultura) e dun capítulo
intersectorial.


Subprograma MEDIA: pretende reforzar a capacidade do sector audiovisual europeo para operar de modo transnacional, a través das seguintes liñas de apoio:

 • Desenvolvemento: a través dunha contribución económica, dá apoio ás empresas de produción durante o proceso de escritura de obras de distintos xéneros (ficción de cine ou televisión, documentais de creación, animación e multimedia). Existen tamén axudas á coprodución de proxectos entre compañías de distintos países europeos.

 • Formación: ofrece unha formación continua para profesionais financiando a empresas ou entidades de formación que organizan cursos para eles. Tamén se financian actividades centradas na mellora do coñecemento dos espectadores europeos en materia audiovisual.

 • Distribución: establecemento e reforzo de sistemas de apoio á distribución de obras europeas, incluíndo axudas a axentes de vendas e salas de cine que traballen pola promoción e comercialización de películas europeas. Existe así mesmo un sistema de apoio á difusión televisiva que busca fomentar a circulación de obras televisivas e a cooperación entre operadores de distintos países europeos.

 • Promoción: apoia aos festivais, aos mercados audiovisuais e ás redes de cooperación que se establecen entre eles para animar a promoción e circulación das obras europeas. Co fin de favorecer o acceso dos produtores independentes a estes eventos, tamén financia aqueles organismos que establezan estruturas que faciliten a súa participación.

 • Exhibición: búscase facilitar a transición dixital das salas de cine que proxectan películas europeas a través do financiamento dos custos vinculados á adquisición dun proxector dixital.


As convocatorias do subprograma MEDIA diríxense a produtores (tanto para proxectos individuais como colectivos), axentes de ventas, distribuidores (entre outros, para a difusión de películas doutros Estados membros e para video on demand), exhibidores, organizadores de festivais, organizadores de eventos promocionais, entidades que ofrecen formación profesional neste ámbito, coproducións internacionais (socios de UE e de terceiros Estados). Por primeira vez fináncianse estudos para ampliar ou acadar novos nichos de audiencia Na selección dos proxectos, préstase especial atención á competitividade, diversidade cultural, valor engadido, complementariedade e a innovación.


2. Subprograma Cultura: co fin de potenciar o sector cultural europeo, apoia as seguintes actividades:

 • Proxectos de cooperación europea: apoia a capacidade das industrias culturais e creativas para operar a nivel internacional a través da financiación de actividades que promovan a mobilidade e a circulación de obras, artistas e axentes culturais e creativos (exposicións, festivais, estudos de desenvolvemento de audiencias, accións de formación e capacitación, etc.).

 • Proxectos de tradución literaria: financia a tradución e promoción de obras de ficción europeas (novela, poesía, cómic, teatro...) de alto valor literario.
  As traducións de obras –en papel ou en formato dixital- deben implicar dúas linguas que sexan oficiais en polo menos dous Estados membros da UE ou
  do Espacio Económico Europeo. Tamén se aceptan as traducións do latín e o grego cara unha lingua oficial na UE. Por outra parte, as axudas á tradución
  literaria engloban tamén a promoción da obra concreta noutros países, pero non a promoción xeral das culturas e linguas.

 • Redes europeas: está dirixida a grupos estruturados do sector das industrias culturais e creativas, que engloben entidades de distintos Estados membros, con personalidade xurídica e unha traxectoria mínima de dous anos. Deste modo, preténdese reforzar a capacidade das redes para operar a nivel europeo e global, adaptándose aos cambios e creando un efecto vertebrador e integrador.

 • Plataformas europeas: ten como obxectivo aumentar a mobilidade, a visibilidade e o recoñecemento dos artistas, especialmente os emerxentes, a través do fomento de coproducións, xiras internacionais, eventos, exposicións e festivais.


3. Capítulo intersectorial: o programa destina 121 millóns de euros, a través do Banco Europeo de Investimentos, ao Instrumento de Garantía Financeira, que será operativo desde 2016 e facilitará o acceso dos pequenos operadores culturais aos préstamos bancarios. Ademais, este capítulo financia:

 • Proxectos piloto que establezan lazos entre os diferentes sectores culturais e creativos.

 • Estudos, enquisas estatísticas e avaliacións que inclúan a medición de todos os aspectos da repercusión do programa.

 • As oficinas Europa Creativa (Creative Europe desks) nos Estados membros, co fin de ofrecer información sobre o programa, axudar aos sectores culturais e
  creativos, estimular a cooperación transfronteiriza e dar apoio á Comisión. En España, están situadas en Madrid, Barcelona, Sevilla e San Sebastián.

Destinatarios

As entidades que poden acceder ao financiamento poder ter ou non ánimo de lucro, pero os seus proxectos non poderán telo.
Europa Creativa non está aberta a solicitudes de particulares, pero ao redor de 250.000 artistas individuais e profesionais da cultura e o ámbito audiovisual
recibirán financiamento a través de proxectos presentados por organizacións culturais.
En cuanto á área xeográfica, Europa Creativa está tamén aberta aos países candidatos á UE, aos países da Asociación Oriental e aos da conca mediterránea.
Por outra parte, existe a posibilidade de celebrar acordos bilaterais co resto de Estados, así como con organizacións internacionais activas nos sectores cultural
e creativo, tales como a Unesco, o Consello de Europa, a OCDE ou a OMPI (Organización Mundial da Propiedade Intelectual).

Financiamento

Conta cun orzamento de 1.460 millóns de euros para o período 2014-2020, o que supón un incremento do 9% en relación cos programas anteriores. Esta dotación distribúese do seguinte xeito entre os tres subprogramas:


CULTURA: 454 millóns de euros (31% do total).
MEDIA: 823 millóns de euros (56% del total).
Capítulo intersectorial: 183 millóns de euros (13% do total).


Comentarios

A Comisión Europea adopta programas de traballo anuais nos que se inclúen os obxectivos e prioridades de financiamento, a forma de execución, o importe dispoñible e unha descrición das medidas que vaian financiarse.
As convocatorias do programa son xestionadas pola Axencia Executiva no ámbito Educativo, Audiovisual e Cultural (EACEA). As oficinas Europa Creativa
nacionais, pola súa parte, ofrecen información aos interesados.
A Comisión Europea conta con financiar cada ano arredor de 100 proxectos de cooperación europea, 60 proxectos de tradución literaria, 25 redes europeas
e 10 plataformas.

Enlaces de Interese

Contacto

Punto de Contacto do programa Europa Creativa en España (subprograma Cultura)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro
Augusto Paramio / Tamar Lavado
Praza do Rei 1. 28004 Madrid
pcc.cultura@mecd.es
91 701 71 15


Enlace en Galicia
Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Mar Nogueira Sánchez
Edificio Administrativo San Caetano, bloque 3, 2º andar. 15781 Santiago de Compostela
mar.nogueira@xunta.es
881 99 50 21

Convocatorias

Pechadas

EAC/S16/2013 - Proxectos de cooperación europea no ámbito da cultura

21/03/2014 - Convocatoria de proxectos de investigación en Patrimonio Cultural: “Heritage Plus Call”

12/06/2014 - “Cultura para Cidades e Rexións” - Apoio a intercambios culturais entre cidades e rexións para o desenvolvemento urbano e rexional

31/07/2014 - EAC/S16/2014 – Promoción da integración europea a través da cultura, proporcionando novas versións subtituladas de programas de televisión seleccionados de toda Europa

05/11/2014 - Convocatoria de propostas: Apoio ao acceso aos mercados MEDIA. EACEA/29/2014

28/11/2014 - Convocatoria de propostas Tradución literaria EACEA 46/2014

23/01/2015 - EACEA 06/2015: Apoio para o desenvolvemento de videoxogos europeos

05/02/2015 - Convocatoria de propostas no marco do programa EUROPA CREATIVA. ´Support for Audience Development´ pretende apoiar proxectos europeos nos eidos das artes e da educación cultural EACEA 2015

14/12/2015 - Subvencións para o desenvolvemento de videoxogos europeos - EACEA 20/2015

04/02/2016 - Apoio á formación - EACEA/06/2016

12/02/2016 -

Apoio á distribución de películas europeas non nacionais: «Cinema automático» - EACEA/09/2016

07/03/2016 -

Sub-programa Cultura: Proxectos de tradución literaria - EACEA 13/2016

09/03/2016 -

Apoio á integración dos refuxiados - EACEA 12/2016

11/04/2016 -

Apoio ás redes de salas cinematográficas - EACEA/10/2016

12/04/2016 - Apoio á distribución de películas europeas non nacionais: «Axentes de vendas» - EACEA/01/2016

19/04/2016 - Apoio á distribución online 2016 - EACEA/11/2016

05/05/2016 -

Apoio a unha acción preparatoria para crear un premio Festival da UE e un selo Festival da UE no ámbito da cultura - EFFE (Europa dos Festivais - Festivais para Europa) - EAC/S05/2016

23/09/2016 - Subprograma MEDIA 2016: Apoio á distribución de películas non nacionais - A distribución de Cinema selectivo - EACEA/19/2016

23/09/2016 - Subprograma MEDIA: Apoio ao desenvolvemento de contidos de proxectos individuais - EACEA/20/2016

23/09/2016 - Subprograma MEDIA 2016: Subvencións á programación televisual de obras audiovisuais europeas - EACEA/23/2016

27/09/2016 - Subprograma Cultura: Apoio a proxectos de cooperación europea - EACEA/45/2016

29/09/2016 - Subprograma MEDIA: Subvencións a festivais de cinema - EACEA/16/2016

18/10/2016 - Subprograma Cultura: Apoio ás redes europeas - EACEA 39/2016

09/12/2016 - Subprograma MEDIA 2017 – Educación cinematográfica - EACEA 25/2016

20/12/2016 - Subrprograma MEDIA 2017: Apoio ao desenvolvemento dos videoxogos europeos - EACEA 22/2016

06/02/2017 - Subprograma MEDIA 2017: Fondos de apoio á coprodución internacional - EACEA 24/2016

07/02/2017 - Subprograma CULTURA: Apoio a plataformas europeas - EACEA 06/2017

07/06/2017 - Apoio aos axentes de vendas internacionais de películas cinematográficas europeas

03/07/2017 - Convocatoria de propostas EACEA 15/2017_ Apoio a proxectos de tradución literaria

13/11/2017 -

14/11/2017 -

20/11/2017 - Convocatoria de proposta do subprograma Cultural 2017 – Apoio ao desenvolvemento de contido audiovisual de proxectos individuais

21/11/2017 - Convocatoria EUROPA CREATIVA -  Apoio á distribución de películas non nacionais

13/12/2017 - Support for European Cooperation Projects 2018 (EACEA 35/2017 and EACEA 32/2017)

02/03/2018 -

20/03/2018 -

27/03/2018 - Convocatoria de propostas EACEA 13/2018: Apoio a proxectos de tradución literaria

16/10/2018 -

31/10/2018 - EACEA/31/2018: Soporte ó acceso ós mercados

17/12/2018 -


17/12/2018 - EACEA 26/2018: Soporte ós fondos de coprodución internacionais

17/12/2018 - EACEA 24/2018: Subvencións para o desenvolvemento de videoxogos europeos 

17/12/2018 -

30/05/2019 - Tender pontes entre contidos culturais e audiovisuais a través da tecnoloxía dixital 

02/08/2019 -

02/10/2019 - Proxectos de cooperación europea 2019


Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante