Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Traballo e prácticas na UE

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Convocatoria

Listas de Expertos Avaliadores das Tecnoloxías da Información e Comunicación ( TIC´s ).

Programa

PROGRAMA MARCO PARA A COMPETITIVIDADE E A INNOVACIÓN (CIP)

Obxectivo xeral

O Programa de Apoio á Política no eido das TIC´S ( en adiante, ”PAP de TIC”) forma parte do Programa marco para a innovación e a competitividade (CIP) da CE.
O PAP de TIC ten por obxectivo fomentar a innovación e a competitividade conseguindo que os ciudadáns, as administracións e as empresas, en particular as PEMES, utilicen máis e mellor as TIC. O método consiste en potenciar a innovación en resposta ás crecientes demandas sociais. O PAP de TIC ocúpase da innovación, tanto non tecnolóxica como tecnolóxica, que superarou a fase final de demostración da investigación. Non se financian as actividades de investigación.

Obxectivo específico da convocatoria

A Comisión invita aos particulares a presentar solicitudes con vistas a constituir unha base de datos de expertos externos independientes capaces de asistir na avaliación das propostas, a revisión dos proxectos e outras tarefas relacionadas coa execución do PAP de TIC.

Eidos de actuación

O PAP de TIC incluirá accións destinadas a:
a) desenvolver o espazo único europeo da información e consolidar o mercado interior de produtos e servizos de TIC e de produtos e servizos baseados nestas tecnoloxías;
b) fomentar a innovación mediante un maior uso das TIC e máis inversións nas mesmas;
c) desenvolver unha sociedad da información incluinte e uns servizos máis eficientes e efectivos nos eidos de interese público, así como mellorar a calidade de vida.

Destinatarios

Os expertos prestarán a súa asistencia nas seguintes tarefas:
a) Avaliación das propostas presentadas en resposta ás convocatorias de propostas no contexto do PAP de TIC. Os expertos avaliarán as propostas sobre a base dos criterios enunciados nas convocatorias y explicados máis polo miúdo no material informativo que as acompaña.
b) Seguimento e revisión dos proxectos seleccionados e financiados por a Comunidade. Pediráselles aos expertos que examinen as prestacións entregadas polos participantes nos proxectos e tomen parte nas revisións anuais ou especiais organizadas polos servizos da Comisión. Os expertos formularán recomendacións á Comisión en relación coa aceptación das devanditas prestacións, a continuación ou non continuación dos proxectos e a modificación dos calendarios de traballo.
c) Outros aspectos nos que se puidera requerir un asesoramento específico en relación co PAP de TIC (por exemplo, avaliación das ofertas presentadas con motivo dunha licitación), así como, cando resulte necesario e adecuado, en relación co programa eTEN, que é un dos programas predecesores do PAP de TIC.
Las condiciones que se citan a continuación teñen carácter obligatorio, polo que non se incluirá na base de datos aqueles solicitantes que non as cumpran:
- poseer un título universitario que garde relación co PAP de TIC;
- estar en condicións de avaliar propostas e revisar informes de proxectos e outros documentos redactados en inglés; valorarase o coñecemento de outras línguas comunitarias
- ter cinco años de experiencia laboral como mínimo
- non atoparse en ningunha das situacións de exclusión ás que se refire o artigo 93 do Regulamento financeiro aplicable ao presuposto xerall das Comunidades Europeas [p. ex., ter cometido unha falta profesional grave.
O funcionamiento del PAP de TIC exixirá unha amplia gama de competencias especializadas ao longo do tempo. Espérase que os expertos inscritos conten cos coñecementos teóricos e prácticos adecuados nos ámbitos de actividade nos que se podería solicitar a súa asistencia.
Espérase, asimismo, que conten cun elevado nivel de experiencia profesional nos sectores público ou privado nunha ou máis dos seguientes ámbitos de actividade:
- administración, xestión ou avaliación de proxectos, programas ou políticas nos eidos abordados polo PAP de TIC (p. ej., xestión e desenvolvemento empresarial de proxectos de TIC innovadores, incluida a súa valoración técnica, comercial e financeira);
- temas de interese para el desenvolvemento e a adopción das TIC en empresas, administracións e servizos do sector público (p. ex., educación, comunicación, peritaxe, riscos, ética, etc.);
- uso dos resultados dos proxectos, transferencia de tecnoloxía, innovación e cooperación empresarial, en particular en relación coas PEME
- proxectos de servizos electrónicos transnacionais

Financiamento

Os expertos serán remunerados de conformidade cos baremos vixentes no momento de ser seleccionados. Os gastos de viaxe e estancia reembolsaranse en función das disposicións vixentes nese momento.

Orzamento total da convocatoria

O orzamento previsto para o PAP de TIC é do 20 % del orzamento global del CIP, que ascende a 3621,3 millóns de EUR

Duración do proxecto

2007-2013

Data de publicación

05/06/2007

Data límite de solicitude

30/09/2013

Documentación

Comentarios

-Os detalles relativos ao traballo dos expertos constarán nun acordo que deberán firmar a Comisión, en nome da Comunidade, e cada experto seleccionado.
A Comisión practica unha política de igualdade de oportunidades para homes e mulleres. Neste contexto, a Comisión acollerá de maneira especialmente favorable as solicitudes presentadas por mulleres que teñan as cualificacións adecuadas.
No desempeño do seu cometido, os expertos deberán demostrar plenamente a dedicación apropiada ás tarefas asignadas, así como manter estrictamente o segredo da información e dos documentos de que teñan coñecemento durante o proceso.
-DÍA DE PROPOSTAS TIC´S (vid enlace)
Lugar: Budapest
Data: 19-20 de maio de 2011

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Aviso legalPerfil de contratante