Aviso Legal

A FUNDACIÓN GALICIA EUROPA (en adiante “FGE”) é a titular do portal web www.fundaciongaliciaeuropa.eu (en adiante “o portal”).

 • 1. Condicións de utilización do portal

  As presentes condicións xerais de utilización do portal así como calquera outra que a tales efectos puidesen establecerse, teñen por finalidade a regulación do uso do portal.

  A navegación e/ou utilización do portal e os seus servizos supoñen a aceptación como usuario, sen reservas de ningún tipo, de todas as condicións xerais de utilización do mesmo e de calquera outra que puidese establecerse en relación coa prestación, a través do portal, de servizos ofrecidos pola FGE.

  A visita a este sitio web non supón que o usuario estea obrigado a facilitar ningunha información sobre si mesmo. Polo mero feito de proporcionar voluntariamente algunha información de carácter persoal, entenderase que o usuario consente a incorporación dos seus datos aos arquivos dos que é responsable a FGE. Estes datos serán utilizados coa finalidade, na forma e coas limitacións e dereitos que recolle a Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter persoal, dentro do marco da lexislación española. A FGE conservará estes datos de forma confidencial.

 • 2. Política de privacidade
  • 2.1 Protección de Datos de Carácter Persoal

   De conformidade co establecido na Lei Orgánica nº 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, a FGE informa ao USUARIO de que:

   a) Os datos de carácter persoal, incluída a dirección de correo electrónico, que o usuario poida proporcionar ao encher e enviar os formularios que figuren no portal, serán incorporados aos ficheiros da FGE para que esta poida efectuar o tratamento, automatizado ou non, de tales datos, así como dos que poidan xerarse por causa da correspondente relación que, no seu caso, o usuario estableza coa FGE.

   b) Mediante o envío de calquera dos formularios que figuren no portal, o usuario presta o seu inequívoco consentimento ao réxime de tratamento dos datos de carácter persoal descrito.

   c) O usuario poderá exercitar gratuitamente os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, de conformidade co establecido na lexislación vixente, e nos termos especificados na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter persoal. Estes dereitos poderán ser exercitados dirixíndose por escrito ao enderezo da FGE en Santiago de Compostela: Rúa do Hórreo 61. 15701 - Santiago de Compostela. No mesmo senso, o usuario poderá revocar en calquera momento o consentimento prestado para a recepción de calquera información a través do seu correo electrónico ou por medio de comunicación electrónica equivalente, para o que será suficiente unha notificación á FGE, xa sexa por correo postal como por correo electrónico.

  • 2.2 Cookies

   A FGE poderá utilizar cookies cando o usuario navegue polo portal. Ditas cookies, activadas polo servidor cuxo nome de dominio é www.fundaciongaliciaeuropa.eu, son pequenos ficheiros de datos que se almacenan no ordenador do usuario e que permiten aos nosos sistemas obter información relativa ás visitas ao portal e ás preferencias de navegación dos usuarios, todo elo con fins estatísticos e de mellora do servizo. Estas cookies teñen un período de validez limitado. En calquera caso, a aceptación das cookies por parte do usuario non é imprescindible para visitar e operar no portal, polo que o usuario pode opoñerse á utilización das cookies configurando o seu navegador a tal efecto.

 • 3. Propiedade Industrial e Intelectual. Política de hiperligazóns

  Todos os contidos incluídos no portal e, en particular, as marcas, nomes comerciais, deseños industriais, deseños, textos, fotografías, gráficos, logotipos, iconas, software e calquera outro signos ou elementos susceptibles de utilización industrial e/ou comercial están protexidos polos dereitos de propiedade industrial e intelectual da FGE ou dos terceiros titulares dos mesmos e que teñen autorizado a súa inclusión no portal. Queda, polo tanto, expresamente prohibida calquera utilización e/ou reprodución de tales marcas, nomes comerciais, deseños industriais, deseños, textos, fotografías, gráficos, logotipos, iconas, software e demais signos ou elementos susceptibles de utilización industrial e/ou comercial, sen o consentimento expreso e por escrito da FGE.

  A FGE non será responsable da infracción dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes a terceiros que puidesen derivarse da inclusión no portal de marcas, nomes comerciais, deseños industriais, deseños, textos, fotografías, gráficos, logotipos, iconas, software e calquera outros signos ou elementos susceptibles de utilización industrial e/ou comercial pertencentes a terceiros que teñan declarado ser titulares dos mesmos e autorizado a súa inclusión no portal.

  A reprodución dos contidos do portal está autorizada sempre que se cite a súa orixe ou se solicite autorización. O usuario comprométese a usar esta web exclusivamente para uso persoal.

  A FGE non será responsable do contido das páxinas web de destino que se establezan mediante vínculos no portal, nin tampouco das infraccións de dereitos de terceiros nas que ditas páxinas puideran incorrer.

 • 4. Responsabilidade da FGE e do usuario

  O usuario recoñece e acepta que a utilización do portal e dos servizos que poidan ofrecerse no mesmo se realiza baixo a súa enteira e exclusiva responsabilidade. Non obstante, a FGE adoptará en todo momento as medidas necesarias, dentro das súas posibilidades e tendo en conta o estado da tecnoloxía, para garantir o adecuado funcionamento do portal e evitar a existencia e transmisión de virus e doutros compoñentes que puidesen prexudicar aos usuarios.

 • 5. Obrigas do USUARIO

  O usuario obrígase a utilizar os contidos do portal de forma dilixente, correcta e lícita e, en consecuencia, comprométese a absterse, en todo caso, de:

  a) Utilizar os contidos do portal con fins ou con efectos contrarios á lei, á moral e os bos costumes ou á orde pública.

  b) Reproducir, copiar, distribuír, permitir o acceso do público a través de calquera modalidade de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos incluídos no portal, excepto no caso de que conte coa pertinente autorización expresa e por escrito do titular do portal.

  c) Utilizar os contidos do portal para remitir publicidade, comunicacións con fins de venta directa ou con calquera outra clase de finalidade comercial, mensaxes non solicitadas dirixidas a una pluralidade de persoas calquera que sexa a súa finalidade, así como comercializar ou divulgar de calquera modo dita información

 • 6. Xurisdición

  A relación establecida entre a FGE e o usuario rexerase polo disposto na lexislación vixente e aplicable tanto no que se refire á materia como á xurisdición competente. Non obstante, para os casos nos que a normativa prevea a posibilidade das partes de someterse a un foro, a FGE e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, someterase aos xulgados da cidade de Santiago de Compostela.

 • 7. Cláusula de exención de responsabilidade no envío das comunicacións electrónicas con orixe na Fundación Galicia Europa

  No envío de todas as comunicacións electrónicas da FGE cara o exterior figurará unha cláusula de exención de responsabilidade por medio dunha ligazón a este texto (aviso legal), en virtude da cal entenderase que o receptor da mensaxe coñece que:

  “O contido desta comunicación, así como o de toda a documentación anexa, é confidencial e vai dirixido unicamente ao destinatario da mesma. No caso de que vostede non fose o destinatario, solicitámoslle que nolo indique e non comunique o seu contido a terceiros, procedendo á súa destrución. O destinatario debe ter en conta que as posturas expresadas nestas mensaxes pertencen exclusivamente ao remitente das mesmas e non vinculan nin representan en modo algún á FUNDACIÓN GALICIA EUROPA.

  En cumprimento do Regulamento da UE 2016/679 de Protección de Datos, informámoslle de que os seus datos persoais atópanse incluídos nas actividades de tratamento, das que é responsable FUNDACIÓN GALICIA EUROPA, e utilízanse para realizar unha correcta xestión da nosa relación con vostede.

  Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade en calquera momento, mediante escrito - acompañado de copia de documento oficial que lle identifique- dirixido á Rúa do Hórreo, Nº 61, 15.701, Santiago de Compostela.

 • 8. Política de privacidade nas redes sociais

  A protección de datos de carácter persoal nas redes sociais utilizadas pola FGE réxese polos termos explicados neste documento

© Fundación Galicia Europa